430

MS Access 2007 Advanced ECDL Advanced A5 – Syllabus 2.0
Verlag: 
ikon VerlagsGesmbH
AutorInnen: 
Team ALGE
Materialtyp: 
Buch
Umfang: 
135 Seiten
Richtpreis: 
EUR 16,80
Software:
MS Access 2007
Approbiert für das Zertifikat / Modul: 
ECDL Advanced
ECDL AdvancedECDL Advanced Datenbank
Datenbank Advanced (Lernzielkatalog 2.0)