749

Access 2019 (365)
ECDL Advanced - Access 2019 (365)
Verlag: 
ALGE Verlag
AutorInnen: 
Team ALGE
Materialtyp: 
Buch
Umfang: 
142 Seiten
Richtpreis: 
19,90 Euro
Software:
Windows 10
MS Access 2019
MS Access 365
Approbiert für das Zertifikat / Modul: 
ECDL AdvancedECDL Advanced Datenbank
Datenbank Advanced (Lernzielkatalog 2.0)