782

ECDL Datenbanken anwenden
Verlag: 
bit media (e-Learning)
AutorInnen: 
bit media e-solutions GmbH
Materialtyp: 
e-Learning
Software:
Windows 10
MS Office 2019
MS Access 2019
Approbiert für das Zertifikat / Modul: 
ECDL Base / StandardECDL Datenbanken anwenden
Datenbanken anwenden (Lernzielkatalog 6.0)