784

ECDL Standard
Verlag: 
bit media (e-Learning)
AutorInnen: 
bit media Autorengruppe
Materialtyp: 
e-Learning
Sammelband (9 Module)
Software:
Windows 10
Windows 8
MS Office 365
MS Office 2019
MS Access 2019
MS Access 365
MS Excel 2019
MS Excel 365
MS PowerPoint 2019
MS PowerPoint 365
MS Word 2019
MS Word 365
Approbiert für das Zertifikat / Modul: 
ECDL Base / Standard
Computer-Grundlagen (Lernzielkatalog 1.0)
Online-Grundlagen (Lernzielkatalog 1.0)
Textverarbeitung (Lernzielkatalog 6.0)
Tabellenkalkulation (Lernzielkatalog 6.0)
Datenbanken anwenden (Lernzielkatalog 6.0)
Präsentation (Lernzielkatalog 6.0)
Online-Zusammenarbeit (Lernzielkatalog 1.0)
IT-Security (Lernzielkatalog 2.0)
Image Editing (Lernzielkatalog 2.0)